Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1 – 2616/31.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град,  и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа, както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша, Красно село, Средец и Триадица – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Сердика – в 96.СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Лозенец и Оборище – в 107. ОУ, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Връбница, Възраждане, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър и Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 08.02.2023 г. да изпратят по служебен път на СМГ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Броят на квесторите, които всяко училище с класирани за областен кръг ученици следва да осигури е посочен в Приложение 1 към настоящето писмо. В срок до 06.02.2023 г. следва да изпратите списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори, които не са специалисти по математика /съгласно Приложение 2/, съдържащ трите имена и учебен предмет, по който преподава квесторът, на имейл [email protected]. Разпределението на квесторите по училища ще получите на официалните електронни пощи до 07.02.2023 г. Квесторите следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 12.02.2023 г. за инструктаж.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 12.02.2023 г. в 08.00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка). Списък с разпределение за явяване на учениците е публикуван на сайта на СМГ – училище координатор: https://smg.bg/systezania-olimpiadai-domakin-novini/2023/01/16/6834/oblasten-kryg-na-olimpiada-po-matematika-klasirani-ot-sofiya-grad-prez-2022-2023-uchebna-godina/.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците от повереното Ви училище за мястото на явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика на 12.02.2023 г.

Проверените и оценени писмени работи на всички ученици се съхраняват в СМГ – училище координатор.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директора на училището координатор и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на СМГ.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел. 0886004695.

Приложения:

  1. Брой квестори за областен кръг на олимпиадата по математика за съответното училище /Приложение 1/.
  2. Списък на определените със заповед на директора квестори /Приложение 2/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД