Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1817/22.01.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата математика ще се проведе на 11.02.2024 г. (неделя) от 09:00 ч., както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша и Красно село – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Банкя, Възраждане, Кремиковци, Люлин, Нови Искър и Овча купел – в 96. СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Лозенец и Изгрев – в 107. ОУ, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Младост и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Връбница, Илинден, Надежда, Подуяне и Слатина – в 113. СУ „Сава Филаретов“, район Илинден, ул. „Тодор Александров“, №177 .

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Красна поляна, Оборище и Средец – в 17. СУ „ Дамян Груев“, район   Красна поляна, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ №64

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Искър, Сердика, Панчарево и Триадица – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, район Люлин,  жк. „Люлин 8“ , ул. „Търново 37 “

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Връбница, Възраждане, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър и Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 30.01.2024 г. да изпратят по служебен път на СМГ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

В срок до 30.01.2024 г. следва да изпратите списък на определените със заповед на директора квестори /с посочени трите имена,   заемана длъжност в повереното Ви училище и учебен предмет, по който преподава квесторът/, като на всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 квестор, на имейл [email protected]. Обръщам внимание, че квесторите са учители, които не са специалисти по математика. Разпределението на квесторите по училища ще получите на официалните електронни пощи до 08.02.2024 г. Квесторите следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07:45 ч. на 11.02.2024 г. за инструктаж.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 11.02.2024 г. в 08:00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка). Списък с разпределение за явяване на учениците е публикуван на сайта на СМГ – училище координатор:  smg.bg/systezania-olimpiadai-domakin-novini

Проверените и оценени писмени работи на всички ученици се съхраняват в СМГ – училище координатор.

При възникнали въпроси: Боянка Кънева  – старши експерт по организация на средното образование в РУО – София-град, тел. 0886020208.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД