Областен кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-5580/16.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед №  РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2020/2021 г., областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 20 февруари 2021 г. /събота/ от 09:00 часа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици  е 3 (три) астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 20  февруари 2021 г. /събота/  в 08:30 ч.  в 91. НЕГ Професор Константин Гълъбоврайон Възраждане, ул. „Позитано“ № 26, при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност.

Информация относно резултатите на участниците от областния кръг на олимпиадата по немски език ще бъдат публикувани на сайта на  91.НЕГ : 91neg.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД