Областен кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-4113/02.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., изменена със заповед №  РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2020/2021 г., областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 6 февруари 2021 г., събота, от 09:00 часа. Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 6 февруари 2021 г., събота,  в 08:30 ч.  в 35. СЕУ ”Добри Войников“, район Лозенец,  ул. „Добри Войников“ № 16  при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици  от V до VII клас е 2 (два) астрономически часа, а от VIII до  ХІІ клас е 3 (три) астрономически часа.

Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по руски език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на 35. СЕУ „Добри Войников“: http//www.35sou.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД