Областен кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-2820/03.02.20 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2152/27.08.2019  г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 година, заповед  № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-633/22.11.2019 г на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и Регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2019/2020 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 08.02.2020 г. от 09:00 часа в 133. СУ „А. С. Пушкин”, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ №1.

Класираните за участие ученици следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в 133. СУ, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в 08:00 ч. на 08.02.2020 г. за инструктаж.

Членовете на Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата по руски език следва да се явят в 133. СУ на 08.02.2020 г. в 15:00 ч. за получаване на указания.

Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по руски език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на 133. СУ„А. С. Пушкин”: http//www.133sou.com.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище, които ще участват в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД