Областен кръг на олимпиадата по техническо чертане

Изх. № РУО1-5832/22.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (консолидирана версия), заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., изменена със заповед №РД01-101/12.02.2024 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 09 март 2024 г. (събота) от 09:00 часа, в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. Изпитните материали се изпращат от експерта в МОН половин час преди началото на олимпиадата по електронен път на директора на училището домакин.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата следва в срок до 01.03.2024 г. да изпратят по служебен път на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – училище координатор, списък на класираните за областен кръг ученици, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас), списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/, на имейл: [email protected]

Квесторите следва да се явят в НПГПТО „М. В. Ломоносов“  на 09.03.2024 ч. (събота) в 08.00 ч.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 09.03.2024 ч. (събота) в 08.30 ч. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Националният кръг се провежда за всички състезателни групи. Броят на допуснатите до националния кръг се определя от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката, като за всички групи е най-много 120 ученици, за всяка състезателна група по 40 ученици. Оценката от националния кръг е окончателна и не подлежи на обжалване и промяна.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД