Областен кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6478/07.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., във връзка с  писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. №РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2021/2022 г., областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 13 февруари 2022 г. /неделя/ от 09.00 часа. 

В срок до 08.02.2022 г. директорите на училищата с класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по френски език следва да изпратят на училището-координатор списък на учениците с подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на учениците със „зелен сертификат“ на имейл: [email protected]

Квестори и ученици, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  07.45 ч. в 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Учениците със „зелен сертификат“, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  08.15 ч.- 08.30 ч. в 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Квесторите със „зелен сертификат“, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  08.00 ч.- 08.15 ч. в 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД