Областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Изх. № РУО1-6164/03.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 12. 02.2022 г. от 14:00 часа в:

  • 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“, район „Слатина“, бул. Ситняково №21 за втора състезателна група и трета състезателна група
  • 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. “Гео Милев“ № 2 за първа състезателна група (за райони Връбница, Възраждане, Искър, Красна поляна, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица) и пета състезателна група
  • 143 ОУ „Георги Бенковски“, район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ №9 за първа състезателна група (за райони Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда и Подуяне) и четвърта състезателна група.

 

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва, в срок до 08.02.2022 г. да изпратят по служебен път на училището домакин списък на класираните за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/ на имейли: [email protected] за 23 СУ, [email protected] за 31 СУЧЕМ и [email protected] за 143 ОУ.

Квесторите следва да се явят в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 143 ОУ „Георги Бенковски“ на 12.02.2022 г. в 12:30 часа.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 12.02.2022 г. в 12:30 часа в училищата домакини, в които са разпределени.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 12.02.2022 г. в 13:30 часа в училищата, в които са разпределени.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Списък с всички ученици, допуснати до областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда, ще бъде публикуван на сайта по природни науки и на сайта на училището координатор на олимпиадата 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД