Областен кръг на олимпиада по техническо чертане за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-7335/04.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „Хенри Форд“ и НПГПТО „М. В. Ломоносов“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на  училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед №  РД 01-59/01.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-123/02.03.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за провеждане на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 13.03. 2021 г. от 09.00 часа в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” (ПГТЕ), ул. „Хайдут Сидер” № 8, район „Илинден” при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Времето за провеждане на областния кръг за втора и трета група (учениците от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в ПГТЕ – училище домакин, до 08:45 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Списъкът на допуснатите до национален кръг на олимпиадата по техническо чертане ученици и техните резултати от областния кръг, подредени в низходящ ред, се публикува на интернет страницата на МОН и на сайта на ПГТЕ http://pgtehford.com

Приложение: Регламент за провеждане на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2020/2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД