Областен кръг на олимпиадите по немски език, френски език, италиански език и испански език

Изх. № РУО1- 3558/10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2152/27.08.2019  г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 година, заповед  № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-633/22.11.2019 г на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и Регламентите за провеждане на олимпиадите по немски език, френски език, италиански език и испански  език за учебната 2019/2020 година, областният кръг на олимпиадите по немски език, френски език, италиански език и испански език ще се проведе на 15.02.2020 г. от 09:00 часа, както следва:

  • В 91. НЕГ „Професор Константин Гълъбов“, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 26 – за учениците, които участват в олимпиадата по немски език.
  • В 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35 – за учениците, които участват в олимпиадата по френски език.
  • В 36. СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход“ № 35 – за учениците, които участват в олимпиадата по италиански език.
  • В 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, бул. „Слатинска“ № 35 – за учениците, които участват в олимпиадата по испански език.

Класираните за участие ученици следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище-домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите и четците, определени от Вашето училище, следва да се явят в съответното училище-домакин в 08:00 ч. на 15.02.2020 г. за инструктаж.

Членовете на Областните комисии за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадите по немски език, френски език, италиански език и испански език да се явят за получаване на указания, както следва:

  • Немски език – в 91. НЕГ на 15.02.2020 г. в 14:00 часа.
  • Френски език – в 9. ФЕГ на 15.02.2020 г. в 14:45 часа.
  • Италиански език – в 36. СУ на 15.02.2020 г. в 15:30 часа.
  • Испански език – в 157. ГИЧЕ на 15.02.2020 г. в 16:15 часа.

 Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадите по немски език, френски език, италиански език и испански език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на училището-координатор, както следва:

За немски език – 91neg.bg

За френски език – www.feg.bg

За италиански език – https://36sou.com/

За испански език – http://www.157-cesar-vallejo.com/

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище, които ще участват в олимпиадите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД