Областен кръг на XVI Национална олимпиада по гражданско образование

Изх. № РУО1-6641/28.02.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-757/11.01. 2024 г. на сайта на РУО- София – град, относно провеждане на Общинския кръг на Националната олимпиадата по гражданско образование, напомням, че същият следва да се проведе до 1 март 2024 г.  Право да участват имат ученици от I до XII клас, разпределени в четири възрастови групи – I – IV; V – VII; VIII – X; XI – XII клас. За участие в областния кръг се допускат автори на проекти, които са получили не по-малко от 75 точки от 100 възможни на общинския кръг. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват анкетна карта /Приложение № 1 към регламента/. Анкетната карта се прилага към проекта. На заглавната страница на проекта се изписва само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат авторът/ите. Учениците от трета и четвърта възрастова група представят своя проект и на електронен носител / на диск или флаш памет/.

Приложено Ви изпращам образци на протоколи на класираните за областния кръг представители на екипа, разработил проекта и техните резултати по възрастови групи. Протоколите, подписани с електронен подпис от директора на училището, се изпращат в срок до 11.03.2024 г.  в  32 СУИЧЕ „Кл. Охридски“ на официалния имейл на училището: [email protected] . Класираните за областния кръг проекти на учениците, следва да бъдат предоставени на хартиен носител, съгласно регламента на олимпиадата, на 12.03.2024 г. от 09.00 часа до 17.00 ч. в  32 СУИЧЕ „Кл. Охридски“, ст. № 1.  Регламентът за организиране и провеждане на националната олимпиада по гражданско образование за учебната 2023/2024 година е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Приложения:

  1. Протокол – Първа възрастова група;
  2. Протокол – Втора възрастова група;
  3. Протокол – Трета възрастова група;
  4. Протокол – Четвърта възрастова група.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД