ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XXXI I НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

 

Изх. № РУО1-2612/30.01.2020г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година (Приложение 1), заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (Приложение 1), заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по  Философия през учебната 2019/2020 г., Областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 8 февруари 2020 г., събота,  в 31  СУЧЕМ „Иван Вазов”  от 14.00 часа.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа за създаване на философско есе по един от три фрагмента,  по избор на ученика.

На 08 февруари 2020 г., събота, класираните ученици следва да се явят в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”  в 13:20  часа с документ за самоличност и химикал.

Пожелавам творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД