Областен кръг на XXXIV Национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-5533/28.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., във връзка с  писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. №РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране и провеждане на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2021/2022 г., областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 6 февруари 2022 г. /неделя/ от 09.00 ч.  Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от двете възрастови групи  – VIII-X и ХІ-ХІІ клас, е 4 (четири) астрономически часа за създаване на философско есе по един от три/четири фрагмента,  по избор на ученика.

В срок до 31.01.2022 г. директорите на училищата с класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по философия следва да изпратят до училището-координатор списък на учениците с подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на учениците със „зелен сертификат“, на имейл: [email protected]

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  • класираните за областния кръг ученици от НГДЕК, НПМГ, 19 СУ, СГСАГ, 18 СУ, 32 СУИЧЕ, 12 СУ, ПЧМГ следва да се явят в 93 СУ  „Александър Теодоров-Балан“, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 32.
  • класираните за областния кръг ученици от всички останали училища следва да се явят в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 2.

Класираните за областния кръг ученици за тестване, следва да се явят на 6 февруари 2022 г. в 08.00 ч. в определеното училище.

Касираните за областния кръг ученици със „зелен сертификат“, следва да се явят на 6 февруари 2022 г. в 8.30 ч. в определеното училище.  

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност //лична карта или ученическа книжка/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД