Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1 – 4179/03.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-846/06.11.2021 г., изменена със заповед РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13 февруари 2021 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в районите Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, район Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36.

За учениците IV, V, VІ и VII клас от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Сердика – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, район Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от IV и VІ клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от V клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 145. ОУ „Симеон Радев“,  район Младост, жк. Младост 1А, ул. „Ресен“, №1.

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в районите Лозенец, Средец  и Триадица и за учениците от VII клас от училищата в район Триадица– в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, район Триадица, бул. „Витоша“ №134.

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VII клас от училищата в районите Витоша, Изгрев, Оборище, Искър, Панчарево, Лозенец, Подуяне, Красно село, Младост, Слатина, Кремиковци, Средец, Студентски – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 минути.

На 13 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 09.02.2021 г. следва да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици по един квестор), съдържащ трите имена и учебен предмет, по който преподава квесторът на имейл [email protected]. Разпределението на квесторите по училища ще получите на официалните електронни пощи на 10.02.2021 г.

Квесторите, определени от повереното Ви училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени в 08.00 ч. на 13.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците от повереното Ви училище за мястото на явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика на 13.02.2021 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на СМГ, в срок до 08.03.2021 г.

Проверените и оценени писмени работи на учениците се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

в СМГ – писмените работи на учениците от VIII до XII клас;

в НПМГ – писмените работи на учениците от VI и VII клас;

в 56. СУ – писмените работи на учениците от IV и V клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. се определят от директора на съответното училище-координатор и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД