Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1128/16.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 01 февруари 2020 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, р-н Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36

 

За учениците IV, V и VІ клас от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Овча купел и Надежда – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Студентски, Младост, Изгрев, Искър, Подуяне, Слатина, Панчарево и Кремиковци – в 125. СУ „Боян Пенев“, р-н Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Триадица, Средец, Възраждане и Сердика – в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. „Витоша“ №134.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Лозенец – в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

 

За учениците от VII клас /от училищата от всички райони/ – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

 

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 01 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 21.01.2020 г. следва да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът на имейлите на училищата домакини, съгласно Приложение 1.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени в 08.00 ч. на 01.02.2020 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика на 01.02.2020 г.

Приложение: Разпределение на брой квестори по училища и по училища домакини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД