Облекчаване на кампанията за прием на документи за първи клас

Изх. № РУО-8299/14.04.2020 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

  1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:
  • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  • Удостоверение за настоящ адрес
  • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  • Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

 

За да бъдат извършвани справки е необходимо да създадете следната организация:

В периода от 21 април до 21 май 2020 г., в края на всеки работен ден, Вие или упълномощени от Вас лица следва да изпращат в района чрез Системата за сигурно електронно връчване, в която училищата имат профили, а за тези без профили от служeбната електронна поща на училището, таблица с информацията за подадените заявления през деня. Информацията следва да е структурирана във файл (.xls) и да съдържа номер на заявление (за улеснение на училищата след получаване на справките), трите имена, дата на раждане на детето, три имена на родител/настойник – заявител.

След извършване на справките, районните администрации  ще връщат информацията на училищата чрез същия комуникационен канал, чрез който са изискани.  (ССЕВ/ел. поща)

 

  1. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на районната администрация, училището или Електронния портал на СО.

По този начин родителите няма да се налага да посещават училищата, а ще изпращат заявленията си по електронната  поща на съответното учебно заведение.

 

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.

Училищните сайтове днес са Вашите отворени към обществото врати. Моля още веднъж да направите преглед на информацията, която следва да е актуална, в помощ на родителите и учениците. Този информационен канал следва да дава възможност за равен достъп до образование, да е ориентиран към интересите и мотивацията на учениците, да е израз на прозрачността в управлението на училището и прокарването на държавната политика в училищното образование.

Успешна кампания! И нека всяко дете намери своето място в столичната образователна система!

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД