Обобщен отчет за изпълнението на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ Модул 2 и Модул 3

Изх. № РУО1-40336/07.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители от детската градина“ – Заповед №РД01-888/14.10.2021 г. и Модул 3 „Осигуряване на условията за екипна работа на учителите от началния етап с учителите с прогимназиалния етап“ – Заповед РД01-948/25.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че в срок до 10 декември 2021 г., следва да изпратите доклад за напредъка съгласно поставените цели по Модул 2 и Модул 3 на програмата, междинен технически отчет за изпълнението на планираните дейности по Модул 2 и Модул 3 на програмата и отчет за изразходваните средства и неусвоените средства към края на финансовата 2021 г., изготвен от счетоводителя както следва:

за Модул 2  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители от детската градина“ – на електронен адрес: [email protected], ст. експерт Ваня Блъскова

за Модул 3 „Осигуряване на условията за екипна работа на учителите от началния етап с учителите с прогимназиалния етап“ – на електронен адрес: [email protected], ст. експерт Камен Радев.

 

За улеснение на отчитането и обобщението на данните на регионално ниво, моля да попълните информацията и в следния формуляр:

https://forms.gle/G6KRHYjvRCmrn5M58

 

Приложение:

  1. Отчет за изпълнението на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД