Образователна програма „За теб“

Изх. № РУО1-40460/07.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 1321-892811.11.2021 г., Ви уведомявам, че „Елевейт ООДпредставя на Вашето внимание образователна програма „За теб“, която запознава момичетата на възраст 11-12 години с физиологичните промени през пубертета и свързаните с тях хигиенни и хранителни навици, и отношение към собственото тяло. Програмата е разработена от „Проктър и Гембъл” в тясно сътрудничество със специалисти по гинекология и вече над 15 години се провежда в много европейски страни – Румъния, Молдова, Сърбия, Босна, Македония, Албания, България.

Изпълнителите на програмата са положили усилия да сведат до минимум влиянието на пандемията от Сovid-19 върху реализацията на програмата, като са предприели специални предпазни мерки за избягване на рисковете, които възникват при физически контакт. За целта е подготвена електронна (онлайн) версия на програмата.

С оглед гореизложеното, предвидените в образователната програма „За теб“ дейности могат да се проведат при проявен интерес от педагогическите специалисти и при наличие на информирано съгласие на родителите на учениците, без да се нарушава учебния процес. Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, дейностите следва да се провеждат в електронна среда, при използване на изготвената от изпълнителите онлайн версия на програмата.

При организацията на дейностите следва да се спазват изискванията на чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД