Образователни продукти на НВИМ

Изх. № РУО1-30155/20.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-29894/19.09.2023 г. Ви уведомявам, че Националният военноисторически музей (НВИМ) е разработил и за настоящата учебна година възрастово адаптирани и синхронизирани с учебното съдържание по история и цивилизации образователни програми, които обхващат историческия диапазон от създаване на българската държава до наши дни.

Моля да сведете информацията за предлаганите от НВИМ образователни програми на вниманието на учителите по история и цивилизации от поверената Ви образователна институция.

 

 

Приложение:

  1. Образователните програми на НВИМ /презентация/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД