Обучение за директори на училища по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022

Изх. № РУО1-38573/19.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“ Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучение за директори на училища.

Обучението е с продължителност 16 академични часа  (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обучението са за сметка на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022.

Общите  изисквания към участниците  съгласно Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 са:

– да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– да заемат длъжности на учител (вкл. старши, главен и ресурсен), директор, заместник-директор или друг педагогически специалист.

Всеки педагогически специалист, който отговаря на общите изисквания и на целевата група, за която е предназначено обучението може да подаде заявка за включване в обучението, като попълни приложената форма.

Заявки за обучението се приемат до 07.11.2022 г. или до запълване на групата, която  ще се формира по реда на подаване на заявките.

Темата за обучението е, както следва:

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“.

Дейност 3. Продължаваща квалификация за педагогическите специалисти с управленски функции за повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

 

Тема на обучение Време на провеждане Целева група Заявка на следния линк:
1.      „Спазване на нормативната уредба в системата на училищното образованиe за осигуряване на качество при провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация“. 17.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Директори на училища – 1 група от 30 обучаеми https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Oj4_AbyfWNz4A1zmgVOQoo3Ozh2GLyO7Upl0dbPwfFxyaw/viewform

 

Обучението ще се проведе в Център за образование, наука и култура „Проджект Лаб“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 58, етаж II и III.

Очаквам Вашето активно отношение и включване в организираното от РУО – София-град обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД