Обучение за защита на населението от наводнения

Изх. № РУО1-23045/09.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22898/08.07.2021 г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, Ви уведомявам, че в изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ се организира обучение за учители, преподаващи от VI  до XII  клас, за работа в час на класа с ново ръководство „Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“.

Обучението ще се проведе в хотел Централ Форум в гр. София в периода 21-22.07.2021 г., по 8 часа на ден, при спазване на всички противоепидемични мерки.

За двата дни на обучението за участниците са осигурени обяд и кафе-паузи. На всеки участник ще бъде предоставен екземпляр от новото ръководство и всички необходими материали, свързани с конкретните теми при провеждане на обучението.

Заявка за участие се изпраща до 13.07.2021 г. на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация: Зоя Мървакова – ключов експерт организация на обученията, тел.: 02 944 51 09/10.

Приложения:

  1. Програма на обучението.
  2. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД