Обучение за непедагогически персонал по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Ниво 0, [TLP-WHITE]

Изх. № РУО 1-

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦОИДУЕМ с вх. № РУО 1-30464/21.08.2021 г., относно провеждане на обучения за непедагогически персонал, назначен по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Ви уведомявам, че в изпълнение на проекта дейността „Обучение на непедагогически персонал“ ще продължи и през месец октомври 2021 г. съгласно приложения график. Обученията за служители на столични образователни институции ще се проведат в гр. Банкя.

В тази връзка моля, в срок до 29.09.2021 г., да подадете предложения за участници, назначени и работещи към момента по проекта на имейл [email protected].

 

Приложение:

  1. График за провеждане на обучения през м. октомври

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД