Обучение за помощник на учителя от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

Изх. № РУО1-31097/27.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-30861/24.09.2021 г. Ви уведомявам, че Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО) организира от 11.10.2021 г. до 15.10.2021 г. обучение за помощник на учители в детските градини и училищата.

Обучението ще се проведе в зала 2 на РЦПППО-София-град в ж.к. Слатина, ул. „Владово” №1 при спазване на противоепидемичните мерки.

Програмата на обучението включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема както следва:

Ден 1 – Принципи и методи на приобщаващото образование;

Ден 2 – Ефективност на помощник на учителя

Ден 3 – Съвместно преподаване: учител — ресурсен учител — помощник на учителя.

Ден 4 и 5 – Основни групи деца със специални образователни потребности.

За участие в обучението се подава заявка от директора на образователната институция на e-mail: [email protected] до 04.10.2021 г. Всяка заявка ще бъде потвърдена на телефона и електронната поща на участника, посочен в заявката. За повече информация – тел. 02/8780234.

Приложение:

  1. Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД