Обучение за помощник на учителя

Изх. № РУО1-29075/11.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28935/10.10.2019 г. Ви уведомявам, че на основание чл.112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя в детските градини и училищата от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г., което ще се проведе в зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. Слатина, ул. Владово №1. Програмата включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

·         Ден 1 – Принципи и методи на приобщаващото образование.

·         Ден 2 – Ефективност на помощник на учителя.

·         Ден 3 и 4 – Основни групи деца със специални образователни потребности.

·         Ден 5 – Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя.

Директорът на образователната институция следва да подаде заявка по образец в срок до 21.10.2019 г. на email – [email protected]

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)