Обучение за работа с функционалности в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)

Изх. № РУО1-25556/01.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИTE ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАTA

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо на Министерство на образованието и науката с №9105-248/27.06.22г. и вх. № РУО1 – 24760/27.06.22 г. относно обучение за работа с функционалности в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) Ви информирам, че:

  • На 1 и 2 септември 2022 година ще бъдат проведени обучителни уебинари за работа с модул „Документи за дейността на институцията” и модул „Деца и ученици” – лични образователни дела (ЛОД) в НЕИСПУО, във връзка с подготовка за работа през учебната 2022 – 2023 година;
  • Обученията ще бъдат проведени онлайн от представители на Консорциума, разработил НЕИСПУО, и са предназначени за директорите на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Допълнително ще бъде изпратен график и линкове за участие;
  • За ефективно протичане на обученията е необходимо участниците детайлно да се запознаят с ръководствата за съответните модули, публикувани в НЕИСПУО.

Използвам случая, да напомня, че съгласно т. 4 от писмо с изх. № 9105-41/ 3 1.012022 г. данните за раздел „Физическа среда“ в. списък-образеца. трябва да бъдат въведени в НЕИСПУО до края на настоящата учебна 2021 — 2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД