Обучение за учители в държавни и общински детски градини в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., в периода от 06.12.2023 г. до 08.12.2023 г.

Изх. № РУО1-38467/29.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-38381/29.11.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода от 06.12.2023 г. до 08.12.2023 г. в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители от детски градини на тема „Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск “. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес /на уебсайта на НЦПКПС/:

https://study.niokso.bg/login/signup.php.

Моля в срок до 04.12.2023 г. да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението. Поради ограничения брой места, в обученията ще вземат участие първите шест изпратили необходимата информация.

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на учители в детски градини в периода 06.12. – 08.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД