Обучение за учители от детски градини, 17.06.-19.06.2024 г. и 19.06.-21.06.2024 г.

Изх. № РУО1-17666/31.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-17296 / 29.05.2024 г. от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. в периода 17.06.-19.06.2024 г. и 19.06.-21.06.2024 г. в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители от детски градини, на тема „Компетентностен подход при изграждане на приобщаваща образователна среда в предучилищното образование“. Обученията са с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Всички разходи (храна и нощувки) ще бъдат покрити от НЦПКПС в рамките на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“, за сметка на изпращащата страна ще бъдат единствено разходите за транспорт на обучаемите.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес (на уебсайта на НЦПКПС):

https://study.niokso.bg/course/view.php?id=355

https://study.niokso.bg/course/view.php?id=356

В срок до 06.06.2024 г. моля да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението. Поради ограничения брой места – десет, в обучението ще вземат участие първите изпратили необходимата информация.

На уебсайта на НЦПКПС (https://niokso.bg/) е добавен и допълнителен бутон „Запишете ме за обучение“. Нововъведената функция предоставя възможност на всички учители и директори да разгледат актуалните обучения на НЦПКПС, както и лично да изберат най-подходящия времеви период за записване в тях.

 

Приложение:

  1. Списък-формуляр със структура по изискване на МОН за периода 17.06.-19.06.2024 г.
  2. Списък-формуляр със структура по изискване на МОН за периода 19.06.-21.06.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД