Обучение за учители от детски градини

 

Изх. № РУО1 – 23955/27.07.2023г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-23794/26.07.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „ Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода 02-04.08.2023 г., в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители от детски градини на тема „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес /на уебсайта на НЦПКПС/:https://study.niokso.bg/course/view.php?id=145.

Моля в срок до 31.07.2023 г. да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението. Поради ограничения брой места, в обучението ще вземат участие първите шест изпратили необходимата информация.

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на учители от детски градини в периода 02-04.08.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД