Обучение за учители по български език и литература – първи гимназиален етап, 03-05 юни 2024 г.

Изх. № РУО 1-15404/15.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15238/15.05.2024 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация“ 2024 г. в периода 03.06.-05.06.2024 г. в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители по български език и литература – първи гимназиален етап, на тема „Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход“. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Всички разходи (храна и нощувки) ще бъдат покрити от НЦПКПС в рамките на НП „Квалификация“, за сметка на изпращащата страна ще бъдат единствено разходите за транспорт на обучаемите.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес (на уебсайта на НЦПКПС): https://study.niokso.bg/course/view.php?id=350

В срок до 27.05.2024 г. моля да изпратите съгласно приложения формуляр – списък за обучение, на електронен адрес:[email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението. Поради ограничения брой места – седем, в обученията ще вземат участие първите изпратили необходимата информация.

На уебсайта на НЦПКПС (https://niokso.bg/) е добавен и допълнителен бутон „Запишете ме за обучение“. Нововъведената функция предоставя възможност на всички учители и директори да разгледат актуалните обучения на НЦПКПС, както и лично да изберат най-подходящия времеви период за записване в тях.

 

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение, със структура по изискване на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД