Обучение за учители по география и икономика, преподаващи в прогимназиален етап – V-VI клас

Изх. № РУО1-25459/15.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25349/14.08.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода 25-27.08.2023 г., в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители по география и икономика на тема „Обучения за учители по география и икономика, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап, 5-6 клас“. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес /на уебсайта на НЦПКПС/:

https://study.niokso.bg/login/signup.php.

Моля в срок до 21.08.2023 г. да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението. Поради ограничения брой места, в обучението ще вземат участие първите шест изпратили необходимата информация.

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на учители по география и икономика в периода 25.08.-27.08.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД