Обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-12263/29.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-12200/ 29.05.2020 г., относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД