Обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

Изх. №РУО 1-25179/29.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със задължението за осигуряване на  обучение на лица, търсещи или получили международна или временна закрила – бежанци от Украйна, от други европейски държави или от Близкия изток, както и на мигранти от други страни, е необходимо да се съобразявате със следното:

I. Приемане – осъществява се за първи път, когато малолетен или непълнолетен никога не е посещавал детска градина или училище или няма възможност да представи документ за училищно образование поради независещи от него причини – война, природно бедствие, преследване по политически, расови, етнически, верски, културни различия в държавата, от която идва. В такива случаи е необходимо да бъдат информирани, а при нужда – да им бъде оказано съдействие, за следното:

  1. Приемането на деца в детски градини е от компетентностите на Столична община и до 19 август 2022 г. се извършва през платформата ИСОДЗ – отнася се и за подготвителни групи.
  2. Приемането на ученици в първи клас е от компетентностите на Столична община и до 15 юли 2022 г. се извършва през платформата ИСОДЗ.
  3. Приемане на ученици от II до XI клас за лица без образователни документи е от компетентностите на РУО и се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба №3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. Уместно е заявленията да бъдат подавани в РУО – София-град между 15 август и 10 септември 2022 г.

II. Преместване:

  1. За лица, които притежават документи от училище в чужбина, важат разпоредбите на Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование при спазване на изискванията на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Глава пета. Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението, а именно:

– документи на ученици от I до VI клас се разглеждат от директора на училището;

– документи на ученици от VII до XII клас се разглеждат от експертна комисия на РУО  София-град.

III. Записване:

  1. Когато в паралелка от признатия клас в училището има свободни места, се спазват разпоредбите на Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.
  2. Когато в паралелка от признатия клас в училището няма свободни места, но е налична физическа среда, даваща възможност за обучение, директорът на училището подава доклад до министъра на образованието и науката за разрешаване на надпланов прием.
  3. Когато в паралелка от признатия клас в училището няма свободни места и не е налична физическа среда, директорът на училището незабавно се консултира със старши експерта по организация на средното образование, отговарящ за района, за възможностите за записване на ученика в друго училище и го насочва към това училище.
  4. Когато в паралелка от признатия клас в района няма свободни места, директорът на училището приема заявлението и с доклад го изпраща до началника на РУО – София-град за насочване към подходящо учебно заведение. В заявлението е необходимо да бъдат посочени точен адрес, мобилен телефон и електронен адрес с цел ефективна комуникация с лицето.

Уточнение: ситуациите, посочени в т. 2, т. 3 и т. 4, се отнасят до лица, подлежащи на задължително начално и основно образование.

  1. Когато в паралелка от признат гимназиален клас в училището няма свободни места и не е налична физическа среда, допускаща завишаване на приема, ученикът е свободен да потърси друго подходящо училище според интересите и потребностите си и според възможностите на образователната система.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД