Обучение на класни ръководители на ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1-5448/27.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5033/25.01.2022 г. Ви уведомявам, че за реализация на националната образователна кампания „Моето първо работно място“, Конфедерацията на независимите синдикати в България в партньорство с Министерство на образованието и науката и Синдиката на българските учители организират обучение на класни ръководители на ученици от XI и XII клас. Обучението ще се проведе на 15 февруари 2022 г. (вторник) от 10:00 часа синхронно от разстояние в електронна среда, чрез платформа „ZOOM“.

След успешно положен изпит за проверка на знанията под формата на писмен тест и подготвяне на презентация, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права”, което носи 1 (един) квалификационен кредит.

За повече информация за участие в обучението може да се обръщате към централата на Синдиката на българските учители – тел. 02/9877 818, e-mail – [email protected]

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД