Обучение на педагогически специалисти по Национална кампания „Да поговорим за алкохол“

Изх. № РУО1-301/06.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-00285/05.01.2022 г. Ви уведомявам, че Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира квалификационен курс, свързан с превенция на употребата на алкохол от деца в училищна възраст като част от Национална кампания „Да поговорим за алкохол“ на тема „Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция употребата на алкохол от ученици (от 12 до 16 години)“.

Обучението, удостоверението с присъден 1 квалификационен кредит, издадено от ДКПРПС при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, както и изпращането на всички материали и документи в хартиен вариант, е безплатно за участниците. Разходите по провеждането на обучението се поемат от кампанията „Да поговорим за алкохол“.

В обучението могат да се включат 2-ма до 3-ма педагогически специалисти от 1 училище (класни ръководители на ученици от V, VI, VII, и VIII клас, педагогически съветници и училищни психолози).

Обучението е предвидено да се проведе в електронна среда от разстояние (в два дни) на 18.01.2022 г. и на 19.01.2022 г. от 14:30 ч. до 18:30 ч. чрез Google Meet. За целта е необходимо всеки от участниците да има валиден и достъпен gmail-профил.

Регистрацията за участие в обучението следва да се направи до 17:00 ч. на 12.01.2021 г. на адрес: https://forms.gle/Xj19Wk3KfdGH3pgv5

Приложение:

  1. Учебна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД