Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –31661/11.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30835/31.10.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира обучение за педагогически специалисти на тема „Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и СОП“ на 22.11.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София.

Програмата е насочена към повишаване на компетентностите на учителите в подготвителните групи в детските градини, на учителите в начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители при  използването на съвременни методи и помощни средства за развиване на графични умения и фина моторика при деца и ученици със затруднения и специфични образователни потребности.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19.11.2019 г. на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД