Обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО1-2967/22.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г. РУО – София-град, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира онлайн обучения на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“, както следва:

  1. За учители от начален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 04.02.2021 г. от 13.00 ч.
  2. За учители от прогимназиален и гимназиален етап на столичните училища обучението ще се проведе на 10.02.2021 г. от 13.00 ч.

Моля своевременно да сведете информацията за обученията до учителите от повереното Ви училище, като за участие в обученията те следва да се регистрират в срок до 29.01.2021 г. на електронна поща: [email protected]

Приложения:

  1. Програма за обучение за учители от начален етап.
  2. Програма за обучение за учители от прогимназиален и гимназиален етап.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД