Обучение на тема: „Търговската марка и промишленият дизайн — знак за конкурентоспособност”

Изх. № РУО1-6796/14.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-6367/09.03.2023 г. Ви уведомявам, че Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост организират на 6 и 7 април 2023 г. в рамките на инициативата „Обучение на обучители” обучение за учители и ученици от гимназиален етап от цялата страна на тема „Търговската марка и дизайнът – знак за конкурентоспособност“. Целта на инициативата е да бъдат обучени хора, които ще могат да обучават други, нямали възможност да се включат в обучение и които имат малко или нямат познания във връзка с индустриалната собственост и по-конкретно относно марките и промишления дизайн.

Обучението ще се проведе от експерти на Патентното ведомство на Република България в сградата на Патентното ведомство, като всички участници в обучението ще получат сертификат за „Обучение на обучители”. Самото обучението е безплатно и организаторите не поемат други разходи по този повод.

Желаещите да се включат в обучението могат да заявят това към Патентното ведомство, както следва:

Лице за контакт: Рая Найденова-Вуков –  главен експерт в Дирекция „Административно-правни дейности”, e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията за обучението до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Предварителна програма на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД