Обучение на училищни психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1- 30136/ 22.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29563/ 16.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 06.11.2019 г. от 08,30 часа в заседателната зала на РУО – София-град, ул. „Антим I“ №17, ет. 5, „Асоциация Родители“ организира обучение на училищни психолози и педагогически съветници по методологията „Дигитално грамотни“, разработена в рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21. век“, финансиран от Програма Европа 2019 г.

В приложение изпращам програмата на обучението.

Обучението е безплатно и изисква предварителна регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lgIAgfM0R0eauiGx5xrtWkXVju7YcyEmjCIIrLeUPYv2lw/viewform

 

Приложение: Програма на обучение от „Асоциация родители“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД/Съгласно заповед № РД02-2339/ 21.10.2019 г.

на началника на РУО – София-град/