Обучение на учители на тема „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ по Национална програма „Квалификация“ 2021

Изх. № РУО1 – 36386/04.11.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-326/29.09.2021 г., вх. № РУО 1-31685/30.09.2021 г., в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., Ви уведомявам, че на 13.11.2021 г. РУО – София-град организира обучение на тема „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ по тематично направление „1.Компетентностен подход и образователни резултати. Мярка IV. „Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда“ от националната програма.

Целевата група на обучението са учители в начален етап на основното образование и учители по общообразователни предмети V-XII клас, които не са участвали във вече проведените обучения по същата тема през месец октомври 2021 г. Обучителна организация е РААБЕ България ЕООД.

Програмата на обучението има за цел да даде методически насоки на учителите за работа в дигитална среда и да ги запознае с подходящи ресурси за дистанционно обучение, които могат успешно да бъдат използвани както от учителите по различните учебни предмети, така и от учениците като част от процеса на самоподготовка, самостоятелно учене и изпълнение на проектни задачи. В рамките на обучението учителите ще усъвършенстват своите знания и умения за използване на електронно образователно съдържание съобразно конкретните методически цели, както и за конструиране на дейности и задачи при дистанционно обучение на ученици чрез използване на дигитални образователни ресурси.

Обучението е с обща продължителност от 16 академични часа, в това число 8 часа присъствена форма синхронно в електронна среда от разстояние (уебинар) и 8 часа неприсъствена дистанционна форма. Разходите за обучението са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., като успешно завършилите получават по 1 квалификационен кредит.

Присъствената форма на обучението  ще се проведе на 13 ноември 2021г. в платформата на MS Teams, за което участниците ще получат от РААБЕ България ЕООД линк за достъп и инструкции за влизане един ден преди обучението.

Моля да имате предвид следното:

 1. Подборът на участниците в обучението се извършва от РУО – София-град на основание на изискванията, посочени в т. 6 от Национална програма „Квалификация“ 2021, както следва:
  • участниците да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „Бакалавър” или „Магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • да заемат длъжност на педагогически специалист;
  • обучението да съответства на професионалния профил на длъжността съгласно чл. 42 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 2. Всеки педагогически специалист следва до 11.11.2021 г. да изпрати попълнена и сканирана декларация по образец (приложена към писмото), че не е участвал в идентични обучения, финансирани от фондовете на Европейския съюз, от друго национално финансиране, както и от други донорски програми, на адрес: [email protected];
 3. Всеки педагогически специалист следва до 19.11.2021 г. да изпрати попълнена и сканирана анкета за проведеното обучение, (приложена към писмото), на адрес: [email protected];
 4. Всеки педагогически специалист следва да се регистрира до 11.11.2021 г. за участие на адрес: https://forms.gle/9a5vjz7xK15Q2Ugt9

Моля информацията за предстоящото обучение да бъде предоставена на педагогическите специалисти от повереното Ви училище и с оглед значимостта на темата да съдействате за тяхното участие.

За повече информация и въпроси може да се обръщате към Стефана Дечева – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – София-град, тел: 0886061151.

 

Приложения:

 1. Програма за провеждане на обучението.
 2. Декларация-образец.
 3. Анкетна карта-образец.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД