Обучение на учители от детски градини

Изх. № РУО1-27111/01.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26177/28.09.2020 г. Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град ще проведе на  22.10.2020 г.

безплатно обучение на тема „Въведение в сензорната интеграция и детето в предучилищна възраст -същност и роля“. Участието в обучителния курс носи 1 квалификационен кредит и е свързано с допълнителна дистанционна работа.

Заявка за участие в свободен текст следва да се изпрати до 09.10.2020 г. на електронен адрес [email protected]

Допуска се по един представител от една образователна институция. Местата са ограничени и поради това заявката ще се счита за завършена след изпратено потвърждение от Регионалния център. Мястото на провеждане ще бъде съобщено на участниците допълнително по електронна поща. За повече информация тел. 0877183624.

Моля да уведомите педагогическите специалисти от поверената Ви детска градина за възможността за участие в обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД