Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. в периода 13.07.2024 г. – 21.07.2024 г.

Изх. №РУО1-18972/10.06.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-164/06.06.2024 г., вх. №РУО1-18711/06.06.2024 г., в изпълнение на Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с Решение №295/24.04.2024 г. на Министерския съвет, Приложение № 6 към т. 1, буква „е“, Модул 3 „Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти – обучения по международни споразумения за обучение на учители“, Дейност 3.1 „Учителска програма на Образователния център в ЦЕРН – природни науки”, Ви уведомявам, че в периода 13-21 юли 2024 г. предстои реализирането на обучение за 30 учители по природни науки.

Обучението се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се финансира чрез НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. Работният език при провеждане на обучението е български.

Разходите на участниците в програмата са, както следва:

 • разходите за обучение се поемат от образователния офис в ЦЕРН;
 • пътните разходи, нощувките и застраховките на участниците се поемат от бюджета на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.;
 • разходите за храна са за сметка на участниците.

Задължително условие е кандидатите да не са участвали в обучение в ЦЕРН, финансирано от Министерството на образованието и науката през предходните години.

Организацията, координацията и подборът на участниците в обученията, както и мониторингът за установяване степента на удовлетвореност на учителите се осъществяват от отдел „Квалификация и кариерно развитие“.

Заявленията за участие в програмата ще се приемат на посочените в поканата срокове в деловодството на Министерството на образованието и науката (МОН).

Класирането на учителите за включване в програмата се осъществява от комисия за подбор на кандидатите по утвърдени от министъра на образованието и науката критерии, като заявленията за участие в обученията ще се приемат в деловодството на Министерството на образованието и науката – до 14 юни 2024 г. включително.

С оглед на кратките срокове за кандидатстване моля за Вашето съдействие и своевременно информиране на учителите да подготвят своите документи за кандидатстване, за да се възползват от възможността за повишаване на квалификацията си. Начинът за провеждане на подбора е по документи.

Необходимите документи за кандидатстване са, както следва:

 1. заявление (по образец);
 2. актуална професионална автобиография на български език във формат Europass;
 3. справка от директора на училището (по образец);
 4. копие на диплома за завършено виеше образование;
 5. копия на документите, посочени към допълнителните изисквания (всички данни да са за периода от учебната 2021/2022 г. до 2023/2024 г. включително);
 6. 1 референция (от директора на образователната институция или от експерт от РУО/МОН, или от началник на РУО).

Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в папка с перфорация за класьор във формат портфолио.

Ще се разглеждат само тези заявления, които съдържат актуални данни за кореспонденция с участника (три имена, адрес, мобилен телефон, e-mail, училище).

Подаването на документите ще се извършва всеки работен ден до 14 юни 2024 г. включително от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката на адрес:

София 1000

бул. „Княз Дондуков” № 2А

Приемна, стая № 5, партер – за отдел „Квалификация и кариерно развитие”, за участие на учители по природни науки в обучение в ЦЕРН – Женева

Лице за контакт:

Ремдие Ибрям, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“

Телефон за връзка: 02/4241165

Електронен адрес: [email protected]

Приложения:

 1. Покана за подбор на учителите по природни науки
 2. Заявление за участие (формуляр).
 3. Справка за учителите по природни науки, предназначена за участие в обучението в ЦЕРН.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД