Обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ по НП „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1 – 27558/25.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27532/ 25.09.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 07 до 11 октомври 2019 г. предстои обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ с продължителност 32 академични часа.

Обучението започва на 07 октомври от 14:00 часа и продължава до 12:30 часа на 11 октомври 2019 г.

Място на провеждане: Учебен център (бившият център за подготовка на ученици за  олимпиади), гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове.

Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

За РУО– София-град определеният брой участници е 6, плюс 2 резервни бройки.

Моля, да запознаете учител по химия и опазване на околната среда от повереното Ви училище с настоящата информация, Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до до 12.00 ч. на 27.09.2019 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgQEZDSuO1ZhEatb1uoJSJc1Fqqqea1-NOs1Er6w9ghTKiA/viewform?usp=sf_link

Моля, да имате предвид, че при достигане на определения за град София брой участници формата за регистрация ще бъде затворена..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД