ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Вх. № РУО1-18448/15.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 3, чл.13, ал. 12 и ал. 13 от Наредба № 6 от 11.08.2016 г. на МОН за усвояването на българския книжовен език училищата, в които през 2019-2020 учебна година се осъществява допълнително обучение по български език на лица, търсещи или получили международна закрила, следва да отчетат размера на изразходваните средства. Редът и начинът за отчет и възстановяване на средствата са посочени в сайта на МОН на адрес http://www.mon.bg/bg/100681.
В срок до 20.07.2020 г. САМО директорите на училища, в които се осъществява допълнително обучение по български език на лица, търсещи или получили международна закрила, е необходимо да внесат доклади до началника на РУО – София-град за възстановяване на изразходваните средства съгласно посочените указания.
В приложената таблица следва да бъде вписана сумата за лекторски час, която се изплаща в съответното училище през настоящата учебна година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД