Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-28099/01.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28036/30.09.2019 г. приложено Ви изпращам информация за организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от фондация „Софийска платформа“ на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Информация за обучение на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД