Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-28321/02.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28140/01.10.2019 г. Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ организира на 13.10.2019 г. в гр. София обучение за педагогически специалисти на тема: Използване на метода „Обърната класна стая“ в учебния процес. Обучението е с продължителност 16 академични часа и успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Повече информация можете да намерите на сайта на СНЦ „Образование и технологии“ на адрес – www.itlearning-bg.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)