Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-28540/04.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28383/03.10.2019 г. приложено Ви представям програми за провеждане на обучения през учебната 2019/2020 година от издателство „Бит и техника“. Програмите са одобрени от МОН, подходящи за педагози в яслени, детски и подготвителни групи, начални учители, психолози и други специалисти и завършват с присъждане на 1 квалификационен кредит.

Повече информация – Мая Христова, email – [email protected]

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Писмо от издателство „Бит и техника“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)