Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-30722/29.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30417/25.10.2019 г. Ви уведомявам, че фондация Човек Плюс заедно с Институт Ре-Генезис и Секция Психология в Образованието“ към Дружеството на Психолозите в България, обединени в Академията за Практическа Психология в Образованието организират обучения по следните важни теми:

–          „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище”;

–          „Подобряване на взаимодействието на училището/детската градина с родителите чрез ефективни форми и добри практики”;

–          „Насилието и тормоза в училище – Съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях”;

–          „Емоционална компетентност – 1-ва подпрограма от системата „ВСЕ ПО“;

–          „Ефективна работа на класните ръководители и тийм-билдинг на класа”;

–          „Мотивация на учениците за учене и за училище – съвременни подходи към оценяването и стимулирането ú”;

–          „Позитивно образование и позитивен климат в клас и в училище – оценяване, стимулиране и залагане на силните страни на учениците и учителите”;

–          „Превенция на Професионалния Стрес и бърнаута, стимулиране на Уелнеса и баланс работа-личен живот”;

–          „Хиперактивност и невнимание при подрастващите (със СДВХ) – Комплексен Био-Психо-Социален подход към оценяването и справянето”;

–          „Училищната готовност и успешният преход от ДГ към училище – Съвременни подходи към оценяването и стимулирането им”;

–          „Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в Училище: методики за Оценяване и стимулирането му“;

–          „Оценяване и стимулиране на Творчеството (креативност, надареност, иновативност) в клас и в училище”.

За повече информация – [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД