Обучения за училищни психолози и педагогически съветници по НП „Квалификация“ 2021

Изх. № РУО1-15680/19.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. № РУО 1-15486/18.05.2021 г. и вх. № РУО 1-15490/18.05.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2021 г. в периода от 01 до 04 юни 2021 г, Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения на 2 групи училищни психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

Обученията ще се проведат в сградата на НЦПКПС – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I № 7. от 09:00 часа  до 17:30 часа, с подсигурени обяд и вечеря, без нощувка. За сметка на изпращащата страна ще бъдат единствено разходите за транспорт на обучаемите. Във връзка с предприетите национални мерки за борба с COVID-19, обучението ще бъде организирано при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки, съгласно заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Всеки квалификационен курс ще бъде с продължителност от 16 академични часа и участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит.

Бланките на удостоверение за групата от 01.06.2021 г. до 02.06.2021 г. се попълват онлайн, на  адрес: https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=29504

Бланките на удостоверение за групата от 03.06.2021 г. до 04.06.2021 г. се попълват онлайн на адрес: https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=29507

Моля да информирате педагогическите съветници и психолозите в повереното Ви училище, които в срок до 26.05.2021 г. следва да направят заявка за участие чрез попълване на  приложения списък-формуляр за избраната от тях група и да го изпратят на адрес: [email protected]

Местата за София-град са 24 и при достигане на определената квота, заявки над този брой няма да се приемат.

 

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на училищни психолози и педагогически съветници от 01.06.2021 г. до 02.06.2021 г.
  2. Списък-формуляр за обучение на училищни психолози и педагогически съветници от 03.06.2021 г. до 04.06.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД