Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1- 31659/11.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31352/06.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира обучение на 2 и 3 декември  2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) – [email protected]

За контакти: тел.: 02 950 17 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема:„Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“ .

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД