Обучения  за учители и директори на училища по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022

Изх. № РУО1-38429/18.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“ Ви уведомявам, че в периода от 12.11.2022 г. до 19.11.2022 г. РУО – София-град организира обучения  за учители и директори на училища.

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа  (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022.

Общите  изисквания към участниците  съгласно Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 са:

– да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– да заемат длъжности на учител (вкл. старши, главен и ресурсен), директор, заместник-директор или друг педагогически специалист.

Всеки педагогически специалист, който отговаря на общите изисквания,  може да избере от посочените теми в зависимост от целевата група, за която е предназначено обучението и да подаде заявка за включване в група за обучение, като попълни приложената за съответното обучение форма.

Заявки за обученията се приемат до 07.11.2022 г. или до запълване на съответните групи, които  ще се формират по реда на подаване на заявките.

Темите за обученията и разпределението на желаещите по групи са, както следва:

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“.

Дейност 2. Продължаваща квалификация за учители и други педагогически специалисти за развитие на професионални компетентности за възпитание и ценности, поддържане на образователна среда, която да оказва подкрепа за подобряване на резултатите на децата и учениците.

 

Тема на обучение Време на провеждане Целева група Заявка на следния линк:
1. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 12.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 30 обучаеми https://forms.gle/B27MgQebANR81NR56
2. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 12.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 30 обучаеми https://forms.gle/fqGqGUzaRunXcWT56
3. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 16.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 30 обучаеми https://forms.gle/Z4USFkPU3w3q2Xhj6
4. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 16.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 30 обучаеми https://forms.gle/1aigKWE4Atf551656
5. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 17.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 20 обучаеми https://forms.gle/CkBGh9QmzRjzmMseA
6. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 19.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 от група 30 обучаеми https://forms.gle/ZswTRko14QbQ4T689
7. „Съвременни методи на преподаване  за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“. 19.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Учители в училище – 1 група от 30 обучаеми https://forms.gle/UmZpnrcx7Wtn7MA56

 

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“.

Дейност 3. Продължаваща квалификация за педагогическите специалисти с управленски функции за повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

 

Тема на обучение Време на провеждане Целева група Заявка на следния линк:
1.      „Дигитализация на управлението и обучението в образователните институции“. 15.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Директори на училища – 1 група от 25 обучаеми https://forms.gle/EJRMCnKuAAuPQ1Qq6
2.      „Дигитализация на управлението и обучението в образователните институции“. 15.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Директори на училища – 1 група от 25 обучаеми https://forms.gle/vB4JDN2vT7zPMZ6w8
3. „Дигитализация на управлението и обучението в образователните институции“. 18.11.2022 г. /8 академични часа присъствено обучение/ Директори на училища – 1 група от 20 обучаеми https://forms.gle/gJG9bgu6sDwxt6KQ7

 

Обученията ще се проведат в Център за образование, наука и култура „Проджект Лаб“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 58, етаж II и III.

Моля своевременно да сведете информацията до всички учители в поверените Ви образователни институции, с оглед възможността за тяхното участие в организираните от РУО – София-град обучения по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“, като очаквам и Вашето включване в заложената за директори тема за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД